ESTATUTS


ESTATUTS

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació Associació de Treballadors Jubilats de l’Hospital General de Granollers (ATJ-HGG)  es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’Associació, i els seus estatuts.

Article 2

Els objectius de l’Associació es fonamenten en la relació personal, professional i humana que al llarg del anys s’ha anat establint entre els diferents membres del centre i entre aquests i l’Hospital com a Institució.
Considerem que aquesta relació no té perquè desaparèixer quan arriba la situació de jubilació.
Els fins de l’Associació són:
Constituir una Associació que agrupi aquelles persones que s’han jubilat a la Hospital General de Granollers.
Continuar mantenint contacte amb l’Hospital encara que siguin fora del món laboral.
Estar informats i col·laborar voluntàriament en les activitats de l’Hospital.
Gaudir dels drets que quedaran reflectits en un annex signat per la Direcció de la Fundació Privada Hospital-Asil de Granollers. Aquests drets es revisaran periòdicament.
Mantenir vincles d’amistat i col·laboració entre tots els associats jubilats, amb activitats formatives, científiques, culturals, artístiques i lúdiques.
Continuar la relació personal amb els companys de l’Hospital que estan en situació laboral activa.
Propiciar la continuïtat de la relació així com la col·laboració voluntària i altruista dels seus associats, que permeti mantenir i, si pot ser, augmentar el prestigi de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers (FPHAG) com a hospital de referència.
En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

1. El domicili de l’Associació s’estableix a la Hospital General de Granollers, i radica al carrer Av. Francesc Ribas,  s/n, 08402 Granollers.
2. Les funcions d’aquesta Associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.

 

Capítol II. Els membres de l’Associació i els seus drets i obligacions

Article 4

Poden formar part de l’Associació totes les persones físiques i jurídiques jubilats i amb invalidesa absoluta a la FPHAG que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.
Pel que fa a les persones físiques:
1.    Cal que tinguin capacitat d’obrar.
Pel que fa a les persones jurídiques:
1.    La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
2.    Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una Associació.
Per integrar-se a l’Associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva de la mateixa, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

Article 5

Són drets dels membres de l’Associació:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’Associació.
7. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part dels grups de treball.
11. Tenir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l’Associació.

Article 6

Són deures dels membres de l’Associació:
1. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.
2. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
3. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’Associació:
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva la seva decisió.
2. No complir les obligacions estatutàries.

 

Capítol III. L’Assemblea General

Article 8

1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:
a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern.
b) Modificar els estatuts.
c) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’Associació.
d) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
e) Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes degudes a una raó diferent de la separació definitiva.
f) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’Associació.

Article 10

1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any.
2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir l’Associació.
3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’Associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
4. El secretari estén l’acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president. Hi ha de figurar un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

Article 12

1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
2. El 10 % dels socis poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 13

1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra).
4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que se n’hagi obtingut l’autorització expressa.

 

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació. Componen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari i els vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han d’estar associats i ser majors d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació de les persones que passen a ocupar aquests càrrecs.
4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 15

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de tres anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques
b) incapacitat o inhabilitació
c) renúncia notificada a l’òrgan de govern
d) separació acordada per l’Assemblea General
e) qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts.
3. Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’Associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16

1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.
d) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
e) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
f) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
g) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
•    Subvencions o altres ajuts
•    L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació
h) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
i) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a cap altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que l’hagi de substituir, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada semestre.
2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan el president la convoqui amb aquest caràcter o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 18

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si s’ha convocat amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o bé de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
3. No són delegables la formulació dels actes que hagi d’autoritzar o aprovar l’Assemblea General.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i els han de signar el secretari i el president.
En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

 

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 21

1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la    Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’Associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l’Assemblea General o la Junta Directiva.
2. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident —si n’hi ha— o bé el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

 

Capítol VI.  La secretaria

Article 22

El secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis conjuntament amb el president.

 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 23

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’Associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s’ha d’ocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, i un cop al mes ha de rebre de les persones que se n’encarreguin un informe detallat de les seves actuacions.

 

Capítol VIII . El règim disciplinari

Article 24

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.
En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació de la sanció davant la primera assemblea general que tingui lloc.

 

Capítol IX. La dissolució

Article 25

L’Associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 26

1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’Associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Granollers, 19 de gener  de 2016